powrót do STRONY GŁÓWNEJ W ciągu niemal ćwierć wieku działania Wydawnictwo Collegium Columbinum publikuje monografie naukowe, które stanowiły zawsze i stanowią istotny wkład w rozwój dziedziny
  • nauk humanistycznych (głównie filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i sztuce),
  • nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce, administracji i politykach Publicznych, nauki socjologiczne, psychologia, prawo kanoniczne),
  • sztuki (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)
  • oraz dziedziny nauk teologicznych.
Wydawnictwo kieruje się wartością naukową publikowanych monografii i dba, by prezentowały one najwyższy poziom naukowy.
Więcej

STRONA GŁÓWNA


BT (I)  (81)
BT (II)  (173)
BBnWO  (19)
KBK  (50)
Varia  (72)
Bibl. Duchowości Europejskiej  (2)

PRIVATISSIMA


...jest pusty

 
Wpisz poszukiwane słowo lub jego fragment, aby odnaleźć publikację

ROZSZERZONE
WYSZUKIWANIE

LOGOWANIE
DLA ODBIORCÓW
HURTOWYCH:
Adres e-mail:
Hasło:


Nie pamiętasz hasła?

Nowe konto hurtownika
(rejestracja)
Collegium Columbinum
31-831 Kraków
ul. Fatimska 10
NIP: 678-312-12-71

tel./fax: +48 12 641 42 54
kom.: +48 601 444 567
email: napisz do nas

 

Moje konto | Zawartość koszyka | Zamówienie
Strona główna

Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza
Collegium Columbinum zwanego dalej Wydawnictwem.

Dla zachowania adekwatności i jednolitości wobec wskazywanych rozporządzeń MNiSW oraz zaleceń COPE, w naszych opracowaniach dotyczących polityki wydawniczej, etyki wydawniczej i recenzowania świadomie stosujemy przyjęte w tych aktach określenia, używane sformułowania oraz terminologię.

§1.
1. Wydawnictwo zabiega o wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikowanych utworów naukowych. Wydawnictwo kieruje się wartością naukową publikowanych monografii i dba, by prezentowały one najwyższy poziom naukowy. Gwarantuje to jednolity system standardów kwalifikowania monografii do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.
2. Wydawnictwo publikuje recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój polskiej i światowej nauki.
3. Publikacje, w zależności od potrzeb, są częściowo lub całkowicie obcojęzyczne: angielskie, niemieckie, francuskie, włoskie, rosyjskie, ukraińskie.
4. Wydawnictwo prowadzi politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania monografii naukowych w skali światowej.
5. Wydawnictwo prowadzi globalną dystrybucję, dzięki czemu dzieła publikowane przez Collegium Columbinum są obecne w wielu katalogach zarówno bibliotecznych (łącznie z tak globalnymi jak WorldCat), jak i naukowych (np.: Rijksmuseum Research Library, MOCAK, odpowiednie wydziały uniwersytetów w krajach, z których pochodzą autorzy, bądź których dotyczą dzieła). O zasięgu monografii drukowanych w Wydawnictwie świadczą też cytowania w Google Scholar, Web of Science oraz Scopus.
6. Tam, gdzie mowa o monografii przyjmuje się jej definicję obowiązująca od 2017 r., powstałą na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 12. grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.
7. Wydawnictwo Collegium Columbinum publikuje monografie naukowe, które stanowiły zawsze i stanowią nadal istotny wkład w rozwój dziedzin:
• nauk humanistycznych (filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i sztuce),
• nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce, nauki socjologiczne, psychologia, prawo kanoniczne),
• sztuki (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki),
• oraz dziedziny nauk teologicznych.

§2.
1. Organami Wydawnictwa są Redaktor Naczelny Wydawnictwa, Rada Wydawniczo-Konsultacyjna oraz w wypadku serii wydawniczych takich jak na przykład Nowa Logopedia i Dialog z Tradycją Rady Naukowe każdej z tych serii. Rada Wydawniczo-Konsultacyjna może zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych na etapie przedrecenzyjnym, w zakresie oceny samego tematu.
2. Zadaniem Redaktora Naczelnego jest zarządzanie procesem wydawniczym w zakresie wszystkich spraw merytorycznych i organizacyjnych nieuregulowanych niniejszą procedurą.
3. Rada Wydawnicza sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem wydawniczym poprzez: tworzenie formularzy recenzji i oświadczeń autorskich, dokonywanie wstępnej oceny zgłaszanych wniosków wydawniczych, wskazywanie recenzentów i formułowanie rekomendacji dotyczących przyjęcia manuskryptów do publikacji.
4. Redaktor Naczelny, Rada Wydawnicza i Rady Naukowe działają, kierując się dbałością o przestrzeganie zasad etyki wydawniczej, w szczególności sprawując pieczę nad przestrzeganiem standardów wydawniczych zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE.
5. Oryginalność tekstu złożonego w Wydawnictwie może być weryfikowana przez system antyplagiatowy Crossref Similarity Check. Za treści prezentowane w monografiach/artykułach/rozdziałach ponoszą odpowiedzialność Autorzy (Redaktorzy naukowi w wypadku monografii wieloautorskich). Kwestie te szczegółowo reguluje umowa wydawnicza.
6. Warunkiem przyjęcia publikacji do wydania jest uzyskanie przez nią pozytywnych recenzji sporządzonych zgodnie z obowiązującą w Wydawnictwie procedurą recenzyjną.
§3.
1. Wydawnictwo wypełnia etyczne i naukowe standardy wydawnicze poprzez stosowanie ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową.
2. Decyzje dotyczące kierowania manuskryptów do recenzji podejmowane są przez Radę Wydawniczą na podstawie merytorycznej oceny manuskryptu. Decyzje dotyczące kierowania do recenzji manuskryptów serii wydawniczych takich jak przykładowo Nowa Logopedia i Dialog z Tradycją podejmują Rady Naukowe właściwych serii po konsultacji z Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa i Radą Wydawniczą. Skierowane do recenzji manuskrypty monografii, są poddawane procedurze minimum dwóch recenzji. Recenzentów wydawniczych, w liczbie co najmniej dwóch, wyznacza Rada Wydawnicza, biorąc przy tym pod uwagę unikanie możliwych konfliktów interesów. W wypadku serii wydawniczych Rada Naukowa może zaproponować większą ilość recenzji, zlecając recenzję poszczególnych części monografii, tworzonych przez różnych autorów, różnym recenzentom. Współpracujący z Wydawnictwem recenzenci przestrzegają standardów etycznych i prezentują najwyższy poziom merytoryczny. Wydawnictwo dba, by byli oni przedstawicielami nauk prezentowanych w danej monografii, autorytetami w konkretnej dziedzinie – najistotniejsze i wymagające największej troski dzieła konsultowane są z przedstawicielami środowiska naukowego danej dyscypliny w Polsce, o opinie proszone są też uznane autorytety zagraniczne.
3. Redaktor Naczelny Wydawnictwa wyznacza termin sporządzenia recenzji i dba o jego dotrzymanie. W przypadku przekroczenia przez Recenzenta wskazanego przez Redaktora Naczelnego terminu, może on wystąpić do Rady Wydawniczej albo Rady Naukowej serii o wyznaczenie nowego Recenzenta.
4. Recenzenci wydają swoje opinie w sposób niezależny i mają prawo proponować zmiany w przedstawionych im do oceny manuskryptach. W przypadku redagowanych prac wieloautorskich recenzenci mogą sformułować odrębne opinie o poszczególnych częściach lub rozdziałach manuskryptu.
5. Recenzenci w wypadku monografii poza seriami wydawniczymi pracują wedle modelu jednostronnie ślepej recenzji (single-blind review) – tożsamość recenzentów nie jest znana autorom przed zatwierdzeniem książki do publikacji. W wypadku serii wydawniczych i wybranych monografii wieloautorskich recenzenci w miarę możliwości pracują wedle modelu dwustronnie ślepej recenzji (double-blind review) – tożsamość recenzentów nie jest znana autorom, a tożsamość autorów nie jest znana recenzentom nawet po opublikowaniu dzieła, ponieważ ujawniany jest cały zespół recenzencki łącznie.
6. Recenzje sporządzane są zgodnie z formularzem recenzji stworzonym przez Radę Wydawniczą i Radę Naukową (dla serii wydawniczych). Recenzenci wydają swoje opinie w sposób niezależny i mają prawo proponować zmiany w przedstawionych im do oceny manuskryptach. W przypadku redagowanych prac wieloautorskich recenzenci proszeni są o formułowanie odrębnych opinii o poszczególnych częściach lub rozdziałach manuskryptu.
7. Recenzje są sporządzane są z zachowaniem zasad poufności.
8. Recenzje przekazywane są Autorowi lub Redaktorowi monografii wieloautorskiej w celu poinformowania go o przyjęciu/odrzuceniu publikacji lub o zakresie koniecznych zmian. Redaktorzy monografii wieloautorskiej mają obowiązek poinformować autorów o wprowadzonych w procesie wydawniczym zmianach w manuskrypcie, a także zapewnić autorom prawo do wycofania tekstów, jeśli na owe zmiany nie wyrażają zgody.
§4.
1. Po ewentualnej poprawie tekstów przez autorów, Autor lub Redaktor przesyła nowa wersję pracy do Wydawnictwa.
2. Redaktorzy monografii wieloautorskich są w procesie wydawniczym odpowiedzialni za zapewnienie spójności tematycznej i rzetelności naukowej wszystkich części redagowanej przez siebie pracy. Mają prawo wycofania tekstu z publikacji, jeśli tekst jest nierzetelny naukowo lub narusza zasady etyki wydawniczej.
3. Biorąc pod uwagę opinie recenzentów o wkładzie przedłożonego manuskryptu do zastanego stanu wiedzy, o jego oryginalności i poprawności metodologicznej, Rada Wydawnicza wydaje własną, merytoryczną rekomendację wydawniczą. W wypadku serii wydawniczych organem konsultacyjnym jest też Rada Naukowa.
4. Decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Naczelny Wydawnictwa na podstawie rekomendacji Rady Wydawniczej i/oraz Rady Naukowej w wypadku serii wydawniczych.
5. Pozytywna decyzja stanowi podstawę do zawarcia umowy wydawniczej.
§5.
1. Produkcja wydawnicza realizowana jest przez zespół kwalifikowanych redaktorów z bogatym doświadczeniem zawodowym. Wydawnictwo ma prawo do dokonania koniecznych zmian w złożonym tekście. Redaktorzy Wydawnictwa są zobowiązani do konsultowania zmian merytorycznych z Autorem publikacji.
2. Tekst w wersji ostatecznej przekazywany jest do korekty i redakcji, a korektorzy i redaktorzy kontaktują się z Autorem lub Redaktorem monografii wieloautorskiej w celu uzgodnienia wersji finalnej.
3. Dalsza procedura poprzedzająca zamówienie nakładu książki w drukarni obejmuje ze strony Wydawnictwa: nadanie numeru ISBN, zamówienie okładki, stworzenie stronic redakcyjnych i tekstu na okładkę.
4. Po uzyskaniu akceptacji Autora/Redaktora monografii lub monografii wieloautorskiej w wersji po korekcie i redakcji, plik tekstowy przekazywany jest do składu. Grafik układa odpowiednio treść na kolejnych stronicach. Książkę po składzie także musi zaakceptować Autor/Redaktor. Jednocześnie Autor/Redaktor dokonuje wyboru okładki spośród przedstawionych mu propozycji wykonanych przez grafika Wydawnictwa.
5. Monografia kierowana jest do wydruku próbnego, a egzemplarz próbny trafia ponownie do Autora lub Redaktora tomu wieloautorskiego. Większość tych czynności odbywa się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
§6.
1. Gdy Autor/Redaktor zatwierdzi wydruk, nakład monografii kierowany jest do dystrybucji zewnętrznej, w tym międzynarodowej (tu dystrybutorem jest głównie znana z dobrych tradycji firma Lexicon Maciej Woliński); książki można też nabywać w e-księgarni Wydawnictwa.
2. Autor i ewentualny współfinansujący otrzymują egzemplarze promocyjne oraz mają prawo nabycia dowolnej liczby egzemplarzy z rabatem.
3. Wydawnictwo przekazuje egzemplarze obowiązkowe publikacji naukowych i nienaukowych uprawnionym bibliotekom.
4. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wersje elektroniczne części publikacji trafiają do repozytoriów uczelnianych lub rozpowszechniane są w indywidualnych imiennych kopiach, po wyczerpaniu nakładu papierowego.

© Collegium Columbinum
2005-2022

Strona główna | do góry