powrót do STRONY GŁÓWNEJ W ciągu niemal ćwierć wieku działania Wydawnictwo Collegium Columbinum publikuje monografie naukowe, które stanowiły zawsze i stanowią istotny wkład w rozwój dziedziny
  • nauk humanistycznych (głównie filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i sztuce),
  • nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce, administracji i politykach Publicznych, nauki socjologiczne, psychologia, prawo kanoniczne),
  • sztuki (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)
  • oraz dziedziny nauk teologicznych.
Wydawnictwo kieruje się wartością naukową publikowanych monografii i dba, by prezentowały one najwyższy poziom naukowy.
Więcej

STRONA GŁÓWNA


BT (I)  (81)
BT (II)  (173)
BBnWO  (19)
KBK  (50)
Varia  (73)
Bibl. Duchowości Europejskiej  (2)

PRIVATISSIMA


...jest pusty

 
Wpisz poszukiwane słowo lub jego fragment, aby odnaleźć publikację

ROZSZERZONE
WYSZUKIWANIE

LOGOWANIE
DLA ODBIORCÓW
HURTOWYCH:
Adres e-mail:
Hasło:


Nie pamiętasz hasła?

Nowe konto hurtownika
(rejestracja)
Collegium Columbinum
31-831 Kraków
ul. Fatimska 10
NIP: 678-312-12-71

tel./fax: +48 12 641 42 54
kom.: +48 601 444 567
email: napisz do nas

 

Moje konto | Zawartość koszyka | Zamówienie
Strona główna

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania
Collegium Columbinum zwanego dalej Wydawnictwem.

Przy tworzeniu procedury recenzji obowiązującej w Wydawnictwie Collegium Columbinum korzystano ze wskazań dokumentu COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych), treści Rozporządzenia MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (publikacja może zostać uznana za naukową, jeżeli spełnia szereg warunków – m.in. jest recenzowana), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wskazań poradnika Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce wydanego przez MNiSW. Stosuje się określenia przyjęte w tych dokumentach.
Uznając, że recenzowanie prac naukowych, zwłaszcza monografii, stanowi warunek utrzymywania i podnoszenia wysokiego standardu nauki polskiej, Collegium Columbinum dba o przestrzeganie i poszanowanie norm etycznych właściwych dla tego procesu oraz zachowanie jego rzetelności.
§1
1. Wydawnictwo wypełnia etyczne i naukowe standardy wydawnicze poprzez stosowanie ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową.
2. Decyzje dotyczące kierowania manuskryptów do recenzji podejmowane są przez Radę Wydawniczą na podstawie wstępnej merytorycznej oceny manuskryptu. Decyzje dotyczące kierowania do recenzji manuskryptów serii wydawniczych takich jak przykładowo Nowa Logopedia i Dialog z Tradycją albo Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej podejmują Rady Naukowe serii po konsultacji z Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa i Radą Wydawniczą. Skierowane do recenzji manuskrypty monografii są poddawane procedurze minimum dwóch recenzji. Recenzentów wydawniczych wyznacza Rada Wydawnicza, biorąc przy tym pod uwagę unikanie możliwych konfliktów interesów. W wypadku serii wydawniczych Rada Naukowa może zaproponować większą ilość recenzji, zlecając recenzję poszczególnych części monografii autorstwa różnych autorów różnym recenzentom. Współpracujący z Wydawnictwem recenzenci przestrzegają standardów etycznych i prezentują najwyższy poziom merytoryczny. Wydawnictwo dba, by byli oni przedstawicielami nauk prezentowanych w danej monografii oraz autorytetami w konkretnej dziedzinie. Najistotniejsze i wymagające największej troski dzieła konsultowane są z przedstawicielami środowiska naukowego danej dyscypliny w Polsce, o opinie proszone są też niekiedy uznane autorytety zagraniczne.
3. Redaktor Naczelny Wydawnictwa wyznacza termin sporządzenia recenzji i dba o jego dotrzymanie. W przypadku przekroczenia przez recenzenta wskazanego terminu, Redaktor Naczelny może wystąpić z wnioskiem do Rady Wydawniczej lub do Rady Naukowej serii o wyznaczenie albo o zaproponowanie nowego recenzenta.
4. Recenzenci wydają swoje opinie w sposób niezależny i mają prawo proponować zmiany w przedstawionych im do oceny manuskryptach. W przypadku redagowanych prac wieloautorskich recenzenci mogą sformułować odrębne opinie o poszczególnych częściach lub rozdziałach manuskryptu.
5. Recenzenci w wypadku monografii poza seriami wydawniczymi pracują wedle modelu jednostronnie ślepej recenzji (single-blind review) – tożsamość recenzentów nie jest znana autorom przed zatwierdzeniem książki do publikacji. W wypadku serii wydawniczych i wybranych monografii wieloautorskich recenzenci w miarę możliwości pracują wedle modelu dwustronnie ślepej recenzji (double-blind review) – tożsamość recenzentów nie jest znana autorom, a tożsamość autorów nie jest znana recenzentom nawet po opublikowaniu dzieła, ponieważ ujawniany jest cały zespół recenzencki łącznie.
6. Recenzje sporządzane są zgodnie z formularzem recenzji stworzonym przez Radę Wydawniczą i Radę Naukową (dla serii wydawniczych).
7. Recenzje są sporządzane z zachowaniem zasad poufności.
8. Recenzje przekazywane są Autorowi lub Redaktorowi monografii wieloautorskiej w celu poinformowania go o przyjęciu/odrzuceniu publikacji lub o zakresie koniecznych zmian. Redaktorzy monografii wieloautorskiej mają obowiązek poinformować autorów o wprowadzonych w procesie wydawniczym zmianach w manuskrypcie, a także zapewnić autorom prawo do wycofania tekstów, jeśli na te zmiany nie wyrażają zgody.
§2
1. Recenzję winna cechować spójność, rzeczowość, odpowiedzialność i wrażliwość na kwestie etyczne.
2. Dobór recenzentów następuje z uwzględnieniem ich kwalifikacji w zakresie danego obszaru badawczego.
3. Do obowiązków Recenzenta należy upewnienie się, czy jest w posiadaniu kompletu materiałów związanych z ocenianym manuskryptem.
4. Od recenzentów dobieranych w myśl zasady wzajemnej recenzji równych sobie naukowców „peer review” Wydawnictwo oczekuje wsparcia merytorycznego dla autorów, wskazania sposobów poprawy dzieła (tam gdzie to niezbędne), uczciwości i bezstronności. Zwraca się uwagę recenzentów, by unikali nadmiernych ingerencji w sferach języka i stylu pracy, które mogą być specyficzne dla każdego z autorów, gdy jednocześnie spełniają podstawowe normy poprawnościowe i są zrozumiałe.
5. Od Recenzenta oczekuje się, że poinformuje Wydawnictwo, gdy tylko będzie zachodziła obawa konfliktu interesów o naturze osobistej, finansowej, intelektualnej, zawodowej, politycznej lub religijnej.
5. W wypadku podejrzenia naruszenia zasad etyki przez autora, szczególnie podejrzenia plagiatu, autoplagiatu, sfabrykowania danych, dopisywania lub pomijania rzeczywistych autorów, ukrywania źródeł cytatów, Recenzent zobowiązany jest do powiadomienia Redaktora Naczelnego i/lub Rady Naukowej o swoich wątpliwościach co do strony etycznej ocenianej monografii.
6. Recenzentów winna cechować odpowiedzialność, która pozwoli im uniknąć nieuzasadnionej krytyki i nieuprawnionych sugestii, na przykład co do powodów umieszczania cytatów.
§3
Zasady obowiązujące Recenzenta:
1. Zasada terminowości. Recenzent zobowiązany jest przesłać recenzję w ustalonym terminie. Wszelkie, wynikające z ważkich powodów, przesunięcia ustalonego terminu oddania recenzji wymagają kontaktu z Redaktorem Naczelnym i/lub Redaktorem Naukowym.
2. Zasada poufności. Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Recenzent nie ma prawa dyskutować na ich temat, przekazywać osobom trzecim całości lub fragmentów pracy, wykorzystywać lub pozwalać na wykorzystywanie fragmentów lub cytatów z ocenianego manuskryptu bez zgody autora i przed drukiem monografii w pracach swoich lub osób trzecich.
3. Zasada zachowania standardów obiektywności. Recenzent jest zobowiązany dochować wszelkich starań, aby jego recenzja miała charakter obiektywny, komentarze i uwagi były zrozumiałe, jasne i merytoryczne oraz dobrze uargumentowane. Recenzentów winna cechować odpowiedzialność, która pozwoli im uniknąć nieuzasadnionej krytyki i nieuprawnionych sugestii, na przykład: co do powodów umieszczania cytatów.
4. Zasada rzetelności źródeł. Recenzent powinien poinformować Redaktora Naczelnego/Naukowego o każdym znaczącym podobieństwie recenzowanej monografii do innej znanej mu pracy (dotyczy również przypuszczenia o referowaniu treści innej pracy in extenso w ocenianym manuskrypcie).
5. Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów oraz występowaniu nieujawnionego konfliktu interesów, który ma miejsce, gdy formalna i merytoryczna ocena nadesłanego manuskryptu może zostać zaburzona w wyniku relacji o podłożu finansowym lub personalnym zachodzących pomiędzy Autorem a osobami odpowiedzialnymi za recenzję nadesłanego tekstu.
§4
1. Obowiązuje wskazanie przez Redaktora Naczelnego lub Radę Naukową recenzentów, przynajmniej dwóch w wypadku monografii jednego autora i większej ilości recenzentów, jeżeli wymagać tego będzie ocena monografii wieloautorskiej, z zachowaniem zasady, że każda z części monografii winna mieć minimum dwóch recenzentów.
2. Wydawnictwo nie przyjmuje ze strony Autora żadnych sugestii co do wyboru konkretnych recenzentów ani ich afiliacji.
3. Wydawnictwo przekazuje wybranym recenzentom opis publikacji (tytuł, ilość arkuszy, tematyka, ew. streszczenie tekstu), pozostawiając im pełną swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji, jednak proponując termin podjęcia decyzji.
4. Redaktora Naczelnego obowiązuje podpisanie umowy z Recenzentem, który przyjął manuskrypt do recenzji z podaniem terminu jej wykonania. Umowa winna zawierać określenie rodzaju recenzji (single-blind review lub double-blind review).
5. Formularz recenzji stanowi Załącznik do umowy i zawiera obowiązkowe do wypełnienia przez Recenzenta tabele. Możliwe jest w wypadku recenzji monografii jednoautorskiej pominięcie wypełniania tabel, natomiast w podsumowaniu recenzji winna być wyraźnie podana sugestia, czy dana monografia może być wydana bez poprawek, z poprawkami lub nie powinna być wydana. Wszelkie uwagi Recenzenta powinny być merytorycznie uargumentowane.

tabela wyników recenzji

6. W wypadku wątpliwości co do kwestii etycznych lub merytorycznych właściwą osobą do kontaktu dla Recenzenta jest Redaktor Naczelny.
7. Warunkiem przyjęcia monografii do druku jest uzyskanie przez manuskrypt dwóch pozytywnych recenzji. Jeżeli jeden z Recenzentów wyda opinię negatywną o pracy, a drugi opinię pozytywną, powoływany jest wedle tych samych procedur trzeci Recenzent, którego opinia staje się wiążąca dla Wydawnictwa.
8. Warunkiem przyjęcia przez Wydawnictwo recenzji jest jej przesłanie do Wydawnictwa w formie pisemnej w postaci pliku cyfrowego z adresu e-mail, co do którego zachodzi pewność, że stanowi własność Recenzenta lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres Wydawnictwa listem poleconym.
9. W wypadku, gdy Recenzent zasugeruje zmiany w manuskrypcie następuje przekazanie recenzji Autorowi w celu poinformowania go o przyjęciu/odrzuceniu publikacji lub zakresie koniecznych zmian. Recenzent ma prawo uzależnić dopuszczenie tekstu do publikacji od dokonania przez Autora wskazanych poprawek tekstu.
10. Autor w wyznaczonym terminie ma obowiązek poprawy pracy. Może też zadecydować o jej wycofaniu.
11. Autor odsyła poprawiony tekst do Wydawnictwa. Warunkiem przyjęcia przez Wydawnictwo poprawionej pracy jest przesłanie jej w postaci pliku cyfrowego z adresu e-mail, co do którego zachodzi pewność, że stanowi własność Autora lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres Wydawnictwa listem poleconym.
12. Za korektę autorską pracy zbiorowej pod redakcją odpowiada Redaktor Naukowy i z nim kontaktuje się Wydawnictwo. Wersja książki przesłana do Wydawnictwa przez Autora po korekcie autorskiej w następstwie uwag Recenzenta jest wersją ostateczną z zastrzeżeniem pkt.13.
13. Jeżeli zmiany dotyczyły znaczącej części pracy – na wniosek Redaktora Naczelnego, Rady Naukowej, Recenzenta lub samego Autora poprawiona praca może być ponownie przesyłana recenzentowi do ostatecznej oceny.
14. Po zakończeniu procesu recenzji decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Naczelny Wydawnictwa na podstawie rekomendacji Rady Wydawniczej i/oraz Rady Naukowej w wypadku serii wydawniczych.

© Collegium Columbinum
2005-2022

Strona główna | do góry